Campaña de educación

El CGCTO impulsa la campaña EDUCACIÓN, que persigue dar conocer la FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS/LAS PROFESIONALES
DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ENTORNO EDUCATIVO.

El objetivo es visibilizar y dar a conocer algunas de las aportaciones que el/la profesional de la Terapia Ocupacional puede hacer en el desarrollo de las competencias que el alumnado debe ir adquiriendo durante su vida académica, recogidas en la “Orden ECD/65/2015 de 21 de enero” , y desarrolladas más específicamente en las leyes educativas de cada comunidad autónoma.

Basándonos en las #Competencias para las que los/las terapeutas ocupacionales están cualificados/as según su titulación académica Universitaria, la campaña explica y documenta una tabla donde se resumen y se relacionan:

  • Las competencias clave en el Sistema Educativo Español que el alumnado debe adquirir durante su escolarización, según la orden mencionada en los párrafos anteriores.
  • Tareas que el/la alumno/a deberá llevar a cabo en el ámbito educativo para la adquisición de las competencias clave
  • Las ocupaciones y áreas de trabajo de desempeño ocupacional sobre las que el/la terapeuta ocupacional trabaja para mejorar la participación del/de la alumno
  • El análisis de la actividad de la tarea a realizar para identificar los componentes de ejecución donde el alumnado presenta dificultades.
  • Las competencias concretas que se adquieren al finalizar los estudios universitarios que respaldan el trabajo del TO en el ámbito educativo.

Con todo ello, desde el CGCTO, y, en acompañamiento de los distintos colegios profesionales autonómicos queremos hablar de EDUCACIÓN, pero de una educación inclusiva, donde el sistema se adapte al alumno, y se trabaje en colaboración con los diferentes profesionales de educación – entre los que debemos incluir a los TOs-, para que los estudiantes sean atendidos de forma óptima en entornos educativos ordinarios, y se promueva su participación en igualdad de condiciones en el centro con sus iguales.

«Las aportaciones de las/los profesionales de terapia ocupacional en el desarrollo de las competencias que el alumnado debe ir adquiriendo durante su vida académica, constituyen un soporte muy importante para la participación, desarrollo y mejora de las habilidades y capacidades de los/las alumnos/as, en las distintas etapas por las que avanzan. Para ello, nos basaremos en la ocupación significativa como pilar fundamental, sabiendo que esta no es igual para todas las edades.

La campaña estará dirigida al personal técnico de las Consejerías de Educación y Sanidad; a las gerencias de colegios especiales y ordinarios; y a toda la comunidad TO, que conocerá y podrá participar en la promoción y divulgación de las acciones que se van a desarrollar a nivel nacional.

CGCTOk HEZKUNTZA kanpaina bultzatzen du, OKUPAZIO TERAPIA PROFESIONALEN FUNTZIOAK ETA KONPETENTZIAK HEZKUNTZA ezagutarazteko.

Kanpaina honen helburua, Terapia Okupazionaleko profesionalak ikasleek beren ibilbide akademikoan eskuratu behar dituzten gaitasunen garapenaren inguruan ekarpen batzuk ikusaraztea eta ezagutaraztea da. Konpetentzia horiek “ECD/65/2015 Aginduan, urtarrilaren 21ekoan, jasoak daude eta autonomia-erkidego bakoitzeko hezkuntza-legeetan zehazkiago garatuak ere agertzen dira.
Terapeuta okupazionalak jasotzen duen unibertsitateko titulazio akademikoaren arabera kualifikatuta dauden #Gaitasunetan oinarritutako taula bat azaltzen.

Taula horretan ondorengoak laburbiltzen eta zerrendatzen dira:

• Aurreko paragrafoetan aipatutako aginduaren arabera, ikasleek eskolatzean Espainiako hezkuntza-sisteman eskuratu behar dituzten funtsezko gaitasunak.
• Funtsezko gaitasunak eskuratzeko, ikasleak hezkuntza-esparruan egin beharko dituen zereginak.
• Terapeuta okupazionalak ikaslearen parte-hartzea hobetzeko lantzen dituen okupazioak eta lan-arloak.
• Egin beharreko atazaren jarduera aztertzea, ikasleek zailtasunak dituzten gauzatze-osagaiak identifikatzeko.
• TOk hezkuntzaren arloan egiten duen lana babesten duten unibertsitate-ikasketak amaitzean eskuratzen diren gaitasun eta konpetentzia zehatzak.

Horrekin guztiarekin, ETOLEtik, HEZKUNTZAri buruz hitz egin nahi dugu, baina hezkuntza inklusibo bati buruz, non sistema ikasleari egokituko zaion, eta hezkuntzako profesionalekin lankidetzan lan egingo den – horien artean, OTak (okupazio terapeutak) sartu behar ditugu –, ikasleak hezkuntza-ingurune arruntetan ahalik eta ondoen artatuak izan daitezen, eta beren berdinekin ikastetxean baldintza berdinetan parte har dezaten susta dadin.


«Terapia okupazionaleko profesionalek ikasleek beren bizitza akademikoan eskuratu behar dituzten gaitasunak/konpetentziak garatzeko egiten dituzten ekarpenak oso euskarri garrantzitsuak dira ikasleen trebetasunak eta gaitasunak garatzeko eta hobetzeko, aurrera egiten duten etapa guztietan. Horretarako, funtsezko oinarri gisa okupazio esanguratsua hartuko dugu, jakinda okupazio hori ez dela berdina adin guztientzat.


Kanpaina honako hauei zuzenduta egongo da: Hezkuntza eta Osasun Sailetako teknikariei; ikastetxe berezi eta arruntetako gerentziei; eta TO komunitate osoari. Horiek nazio mailan garatuko diren ekintzen sustapenean eta zabalkundean ezagutu eta parte hartu ahal izango dute.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *